Izjava o etici objavljivanja

Interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis “Održivost” slijedi najviše etičke i profesionalne standarde. Prevencija nesavjesnog postupanja jedna je od najvažnijih zadaća uredničkog vijeća. Ne tolerira se bilo koja vrsta neetičkog ponašanja i plagiranja. Uredničko vijeće ima zadaću osigurati etičnost postupanja, te eliminirati krivotvorenje rezultata istraživanja, manipuliranje postupcima istraživanja, prisvajanje tuđih rezultata, stavova i zaključaka bez navođenja izvora i slične radnje i postupke. Autori radova moraju potvrditi da je njihov sadržaj originalan i da je posljedica njihovih istraživanja i analiza. Ova zadaća temelji se na COPE Code of Conduct for Journal Editors (2011.).

Uredničko vijeće je odgovorno za sadržaj časopisa i uredničku politiku. Na temelju recenzija rukopisa odlučuje koji će od njih biti objavljen u časopisu, pri čemu odluka ne ovisi o rasnoj, spolnoj, religijskoj ili drugoj pripadnosti autora rukopisa. Glavno mjerilo za odabir rukopisa je njegova originalnost i relevantnost, pri čemu uredništvo vodi računa o dobroj praksi i mogućoj pojavi plagiranja. Odgovornost uredništva je i u inicijalnom pregledu pristiglih rukopisa, pri čemu se provjerava originalnost rukopisa preko sustava za plagiranje. Nakon toga, uredništvo rukopis šalje na recenziju recenzentima koji su stručnjaci iz područja kojim se dotični rukopis bavi. Rukopis se šalje najmanje dvojici recenzenata koji će dati preporuku za objavljivanje rukopisa, njegovo odbacivanje ili predložiti određene korekcije i dopune autoru rukopisa. Čitav postupak, od zaprimanja rukopisa u uredništvu, do inicijalnog pregleda i slanja na recenziju, te korespondencija između autora i recenzenata, je povjerljiv i tajan. Članovi uredništva ne smiju na bilo koji način iskoristiti rukopise koji su odbijeni.

Autori su dužni svoje rukopise dostaviti u formi dokumenta koja se nalazi na internetskoj stranici časopisa. Autori koji svoje rukopise dostave uredničkom odboru ne smiju te iste, ili slične rukopise slati na adrese drugih časopisa, niti naknadno objavljivati svoje radove koji su objavljeni u časopisu Održivost. Rukopisi moraju biti originalni rad autora, s jasnim citatima publikacija koje su koristili u svome radu, te svih izvora korištenih podataka. Također su dužni objaviti izvor financijske podrške ako su je imali u svom istraživanju, čija je posljedica njihov rukopis. Autori su dužni sudjelovati s recenzentima tijekom postupka recenzije njihovog rukopisa.

Recenzenti moraju biti vrhunski stručnjaci iz područja kojim se dotični rukopis bavi, te zaprimljene rukopise smatrati povjerljivim materijalom i tako se odnositi prema njima. Ako recenzenti uoče sličnosti i podudarnosti rukopisa s nekim, već objavljenim, materijalima u časopisu Održivost i svim drugim publikacijama, obavještavaju uredništvo o tome. Recenzenti su odgovorni za objektivnu i nepristranu recenziju, te svoje mišljenje o rukopisu moraju jasno prikazati u recenzijskom obrascu, koji se nalazi na internetskoj stranici časopisa. U slučaju da rukopis treba modificirati, preoblikovati i dotjerati recenzenti svoje primjedbe šalju autoru koji mora postupiti u skladu s zahtjevima recenzenata, kako bi rukopis bio prihvatljiv za objavljivanje u časopisu. Recenzenti ne smiju biti u sukobu interesa. U slučaju da dođu u takvu situaciju obavještavaju uredništvo koje onda rukopis šalje nekom drugom recenzentu.