Upute autorima

Časopis Održivost objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove iz područja UN-ovih ciljeva održivog razvoja, a koji nisu prethodno objavljeni i nisu u procesu recenziranja u drugom časopisu.

Osim izvornih znanstvenih članaka i preglednih članaka časopis objavljuje i stručne članke, kritičke osvrte, prikaze i recenzije knjiga. Politika časopisa je fokusirana ka razvoju mladih znanstvenica i znanstvenika. Tematska područja časopisa obuhvaćaju održivi razvoj, ekonomiju i menadžment, obrazovanje, kulturu, turizam, ekologiju i zaštitu okoliša, komunikacijske znanosti, kao i druga srodna znanstvena polja i grane. Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji, te se kategoriziraju na prijedlog recenzenata i odlukom redakcije.

Troškovi recenzije i objave radova

Kotizacija za objavu rada iznosi 80 KM. Ovaj iznos uplaćuje se tek nakon dobivene pozitivne recenzije, a prije objave rada. Sve informacije o plaćanju autori će dobiti zajedno s informacijom o konačnom prihvaćanju recenziranog rada. Studenti ostvaruju popust od 50%, dok uredništvo zadržava pravo oslobađanja od kotizacije za radove koje smatra da zaslužuju stipendiranje.


Radovi se objavljuju na jezicima konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini: hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku.

Ra­do­vi se pišu u tekst fon­tom Ti­mes New Ro­man (ve­li­či­ne 12, te 10 to­ča­ka za fu­sno­te), s razmakom između redova 1,5. Stranice se numeriraju.

AutorIme i prezime autora (koautora), naziv institucije (organizacija), mjesto, država (ukoliko je autor iz inozemstva). Piše se malim slovima, centrirano, boldom, 12 točaka.

Naslov rada tre­ba biti in­for­ma­ti­van tako da obuhvati pred­met pro­u­ča­va­nja – is­tra­ži­va­nja i da ne sa­dr­ži vi­še od dvana­est rije­či. Naslov se piše velikim slovima, centrirano, boldom, 12,0.

Sažetak rada ne smije biti iznad 300 riječi, na jeziku na kojem je rad napisan. U Sažetku treba iznijeti svrhu i cilj ra­da, me­to­de, glav­ne re­zul­ta­te i za­ključa­k. Tekst sažetka piše se italicom, 12,0. Također, potrebno je dostaviti prijevod sažetka na engleski jezik.

Ključne riječi. Potrebno je napisati od tri do pet ključnih riječi ili kraćih sintagma odvojenih zarezom, italicom, 12. Iza posljednje dolazi točka. U ključne riječi ne ulaze one koje su u naslovu rada. Također, potrebno je dostaviti prijevod ključnih riječi na engleski jezik.

Tekst rada. Ra­do­ve em­pi­rij­skoga ka­rak­te­ra po­treb­no je struk­tu­ri­ra­ti ta­ko da osim uvo­da i za­ključ­ka, ima­ju tri osnov­na dije­la: 1) Te­o­rij­ski pri­stup pro­ble­mu, 2) Me­to­do­lo­ški okvir is­tra­ži­va­nja i 3) Re­zul­ta­ti i diskusija.

Uvod. Velikim slovima, centrirano, normal, bez obilježavanja brojem. Tekst uvoda se piše normalom,12,0.

Podnaslovi rada. Glavni podnaslovi ispisuju se velikim slovima, bez numeriranja brojevima, centrirano, normal, boldom 12. Podnaslovi, malim slovima, centrirano, bez obilježavanja brojevima, boldom, 12,0.

Citiranje u tekstu se navodi u zagradi unosom prezimena autora i godine izdanja, npr. (usp. Vukonić, 2012). Ci­tate pra­te re­fe­ren­ce s pre­zi­me­nom au­to­ra, go­di­nom ob­ja­vlji­va­nja i bro­jem stra­ni­ce, npr. (Vukonić, 2012: 56). Pri citiranju ko­ri­ste se na­vod­ni­ci („n”) i po­lu­na­vod­nici (’n’). Za radove s dva autora navode se oba, a za više koautora poslije prvog dodaje se kratica: i sur. Za citate od preko 350 znakova potrebno je zatražiti pismenu dozvolu autora za publiciranje.

Fu­sno­te se ko­ri­ste za po­ja­šnje­nja, krati­ce tre­ba iz­bje­ga­va­ti.

Tablice se rade bez vertikalnih linija, a ilu­stra­ci­je (sli­ke i cr­te­ži) umeću u tekst u JPG ili PNG for­ma­tu, s maksimalnom širinom 11,5cm. Imenuju se bro­jem, pra­te­ći re­do­slijed u tek­stu ili u pri­lo­zima, i odgovarajućim naslovom, centrirano (italic, 10), npr. Тablica 4. Stavovi ispitanika o korupciji u visokom obrazovanju. Autor je obvezan da na zahtjev urednika ili recenzenata dostavi bazu podataka iz koje su izračunate statističke mjere. Nazivi tablica i gra­fi­ko­na ispisuju se iz­nad, a sli­ka i shema is­pod. Tablice iz statističkih programa potrebno je prevesti na jeziku na kome je rad napisan. Ispod preuzetih tablica, grafikona i slika navodi se izvor. Uko­li­ko je po­treb­no, navode se i ob­ja­šnje­nja ozna­ka ko­je su ko­ri­štene.

Prva riječ odlomka se uvlači za šest slovnih mjesta. Prored između odlomaka je isti kao i između redova (1,5).

Is­ti­ca­nje tek­sta. Is­ti­ca­nje dije­lo­va tek­sta iz­vo­di se kur­zi­vom.

Interpunkcijski znaci i brojevi. Uvijek se pišu normalom.

Zaključak. Osim osnovnih nalaza istraživanja u zaključcima se navode implikacije za praksu i daju ideje za nova istraživanja. Zaključak se ispisuje boldom, centrirano, 12.

Dodatne informacije mogu biti bilješka o radu ako je nastao iz istraživačkog ili stručnog projekta ili predstavlja ekspoze obranjene disertacije, ili njezinih dijelova, s podacima o fakultetu i povjerenstvu.

Literatura. Termin Literatura ispisuje se lijevim poravnanjem, boldom, normalom, 12. Navode se samo reference koje su citirane i na koje se poziva u radu, i to abecednim redom prema prezimenu autora, bez numeracije.

  • Monografije, udžbenici, leksikoni:

Đukić Dojčinović V. (2005). Kulturni turizam. Beograd: Clio.

  • Članci u časopisima:

Vulić, B. (2023). Ljudska prava kao novi oblik religioznosti. Diacovensia, 31 (1), 5-9.

  • Članci u zbornicima:

Bakija, V. (2009). „Izazovi autentičnosti u turizmu 21. stoljeća“. U: Krpan, T., Sušac, V. (ur.): Mediji i turizam (371‒387). Zadar: Sveučilište u Zadru.

  1. Web do­ku­menti:

Hodočašće. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25860 (Pristupljeno 25. 9. 2023.)

Uko­li­ko se u tekstu na­vo­di ve­ći broj ra­do­va istog au­to­ra pu­bli­ciranih u is­toj go­di­ni, uz godinu izdanja dodaju se početna slova abecede, npr. 2010a, 2010b.

Opseg rada. Do jednoga autorskog arka, odnosno 30000 znakova s praznim mjestima.

U to ograničenje ne ulazi Sažetak i Popis literature. Za pregledne radove urednik može u izuzetnim slučajevima dopustiti proširenje teksta za 20%.

Recenzentski postupak. Radove re­cen­zi­ra­ju dva re­cen­zen­ta, kojim nije dostupan autorov identitet, a ni autorima identitet recenzenata. Iz navedenih razloga iz teksta treba izostaviti sve što može otkriti autora (kao što su, npr., prepoznatljive autoreference.

Rad može biti: 1) prihvaćen za objavljivanje, 2) upućen na doradu, 3) odbijen za objavljivanje. O rezultatima recenzije autori/koautori obavještavaju se dostavljanjem recenzentskog lista.

Uredništvo kategorizira radove u znanstvene i struč­ne.

Znanstveni radovi: 1) izvorni znanstveni čla­nak, 2) pre­gled­ni čla­nak, 3) pret­hod­no priopćenje, 4) znanstvena kri­ti­ka, od­no­sno po­le­mi­ka.

Struč­ni radovi: 1) struč­ni čla­nak, 2) in­for­ma­tiv­ni pri­log, 3) pri­kaz, 4) bi­bli­o­gra­fi­ja.

Ukoliko rukopis zadovoljava kriterije časopisa, upućuje se na recenziju. Svaki rukopis ocjenjuju najmanje dva nepristrana recenzenta, pri čemu identitet autora i recenzenata ostaje obostrano nepoznat. Nakon ocjene recenzenata i članova redakcije, rukopis se vraća autoru s obrazloženjem i zahtjevima za doradu i ispravak rada, ukoliko se to smatra potrebnim. Ispravljene rukopise autori trebaju vratiti redakciji u roku od 15 dana od primitka.

Dostave radova. Radovi se dostavljaju na redakcijski e-mail: odrzivost.eu@gmail.com. Radovi koji se dostavljaju redakciji moraju biti lektorirani. Nakon pozitivne recenzije ra­dova autori dostavljaju Autorski obrazac  Izjavu autora redakciji časopisa.

Izdanja. Časopis izlazi dva puta godišnje u elektronskom izdanju. Uredništvo zadržava mogućnost objave posebnih izdanja časopisa, editorijala.